Граматика


Adjectives

Ступені порівняння прикметників

Degrees of Comparison
Прості форми:
1) односкладові                                            2) двоскладові, що закінчуються на –le, -er, -y,ow
e.g. big                                                           e.g. simple, clever, easy, narrow
Складені форми:
1) двоскладові                                              2) багатоскладові
e.g. active                                                       e.g. interesting
Звичайний ступінь
Вищий ступінь
Comparative degree
Найвищий ступінь
Superlative degree
old
old + er
the old + est
interesting
more interesting
the most interesting

Неправильні форми:

bad                  worse              the worst
good               better              the best
little                less                  the least
much               more
many               more                the most

Зміни на письмі при додаванні закінчень:

1)      Якщо прикметник закінчується на –e + er/est
e.g. simple       simpler            the simplest
2)      Якщо прикметник закінчується на одну приголосну, перед якою стоїть 
одна коротка голосна, то кінцева приголосна подвоюється , щоб залишити склад 
закритим.
e.g. big            bigger             the biggest
3) Якщо прикметник закінчується на –y то вона змінюється на i + er/est
e.g. easy          easier              the easiest

Іменник

Singular and Plural


Множина та однина іменників

Обчислювані іменники в англійській мові мають дві форми: однину (Singular) 

та множину (Plural). Якщо іменник вживається в однині, то в нього немає закінчення:
a cap – кришка
a table – стіл
a teacher – вчитель
a day – день
Зазвичай, для утворення іменника в множині необхідно просто додати
закінчення -s (-es):
a pen (ручка) – many pens (багато ручок)
one table (один стіл) – three tables (три столи)
one car (одна машина) – nine cars (дев’ять машин)
a tree (дерево) – a lot of trees (багато дерев)
Проте бувають виключення та інші особливості утворення множини іменників з різними
словами, тому давайте розглянемо утворення іменників в множині більш детально.
Після дзвінких приголосних і голосних закінчення -s вимовляється як [z], а після глухих
приголосних – як [s]:
Приклади слів з вимовою звука [z] в кінціПриклади слів з вимовою 
звука [s] в кінці
a hand (рука) – hands (руки)a book (книга) – books (книжки)
a train (потяг) – trains (потяги) a lamp (лампа) – lamps (лампи)
 a club (клуб) – clubs (клуби) a hat (капелюх) – hats (капелюхи)
 a wall (стіна) – walls (стіни) a street (вулиця) – streets (вулиці)
До іменників, що закінчуються на -s, -ss, -x, -sh, -ch, -tch додається закінчення -es:
a bus (автобус) – buses (автобуси)
a box (коробка) – boxes (коробки)
a dish (страва) – dishes (страви)
a watch (годинник) – watches (годинники)
Якщо іменник закінчується на -y, а перед цією літерою йде приголосна, то додається
закінчення -es, а -yзмінюється на -i:
a city (місто) – cities (міста)
a factory (завод) – factories (заводи)
Якщо іменник закінчується на -y, а перед цією літерою йде голосна, то додається
закінчення -s:
a toy (іграшка) – toys (іграшки)
a key (ключ) – keys (ключі)
 У деяких іменників, що закінчуються на  -f та -fe, літера -f змінюється на -v,
а до закінчення додається -es, що вимовляється як [z]:
a life (життя) -  lives (житті)
a shelf (полка) – shelves (полки)
a knife (ніж) – knives (ножі)
Деякі іменники є виключенням з правил: їхня множина утворюється не за допомогою
 додавання закінчення, а за допомогою зміни кореневої голосної або додавання спеціального
закінчення . Ці іменники треба запам’ятати:
a man (чоловік) – men (чоловіки)
a foot (ступня) – feet (ступні)
a child (дитина) – children (діти)
a woman (жінка) – women (жінки)
a tooth (зуб) – teeth (зуби)
an ox (бик) – oxen (бики)
a goose (гусак) – geese (гуси)
a mouse (миша) – mice (миші)
a person (людина) – people (люди)
datum (величина) – data (величини)
crisis (криза) – crises (кризи)
analysis (аналіз) – analyses (аналізи)
phenomenon (феномен) – phenomena (феномени)
Якщо іменник закінчується на , то додається закінчення -es у множині:
a potato (картоплина) – potatoes (картопля)
a tomato (помідор) – tomatoes (помідори)
a hero (герой) – heroes (герої)
Форма множини деяких іменників збігається з формою однини:
one sheep (одна вівця) – two sheep (дві вівці)
a deer (один олень) – two deer (два олені)
a bison (бізон) – five bison (п’ять бізонів)
a moose (лось) – three moose (три лося)
a swine (свиня) – several swine (декілька свиней)
a fish (риба) – two fish (дві рибини)
a salmon (один лосось) – several salmon (декілька лососів)
a dozen (дюжина) – two dozen (дві дюжини)
an aircraft (літак) – two aircraft (два літаки)
a means (засіб) – means (засоби)
a series (ряд) – two series (два ряди)
a species (вид) – different species (різні види)
a corps [ko:r] (корпус, організація) – corps [ko:rz] (корпуси, організації)
a headquarters (штаб) – headquarters (штаби)
a crossroads (одне перехрестя) – crossroads (перехрестя)
an alms (милостиня) – alms (милостині)
a gallows (шибениця) – gallows (шибениці)
a barracks (казарма) – barracks (казарми)
Деякі іменники вживаються лише в множині:
trousers – штани
scissors – ножиці
goods – речі, товари
shorts – шорти
spectacles, glasses – окуляри, скельця
clothes – одяг
news – новини
А деякі – лише в однині:
knowledge – знання
luggage – багаж
advice – порада
money – гроші
mathematics – математика
information – інформація
furniture – меблі
athletics – атлетикаVerbsModal Verbs

Модальные глаголы (Modal Verbs)
§232. Модальные глаголы - это такие глаголы, которые выражают не действие или состояние, а отношение лица, обозначенного местоимением или существительным, несущим в предложении функцию подлежащего, к действию или состоянию, выраженному инфинитивом. Модальный глагол в сочетании с инфинитивом образует в предложении составное глагольное сказуемое. Модальные глаголы выражают значение возможности, необходимости, вероятности, желательности и т. п.
К модальным глаголам относятся глаголы can, may, must, ought, need. Инфинитив, с которым сочетаются модальные глаголы, употребляется без частицы to, кроме инфинитива, который следует за глаголом ought.
§233. Модальные глаголы отличаются от других глаголов тем, что они не имеют ряда форм.
1. Глаголы can и may имеют формы настоящего и прошедшего времени (could и might), а глаголы must, ought и need имеют только одну форму - настоящего времени
2. Модальные глаголы не имеют неличных форм - инфинитива, герундия и причастия.
3. Модальные глаголы не имеют окончания -s в 3-м лице единственного числа:
Не can do it.
He must do it.
He may do it.
He ought to do it.
§234. Вопросительная и отрицательная формы модальных глаголов в Present и Past Indefinite образуются без вспомогательного глагола to do. В вопросительной форме модальный глагол ставится перед подлежащим:
Can you do it?
Need he do it?
May you do it?
Ought she to do it?
Must you do it?
В отрицательной форме частица not ставится сразу же после модального глагола. Глагол can и отрицательная частица not в настоящем времени пишутся слитно: cannot.
Не cannot do it. Он не может этого сделать.
You may not smoke here. Здесь курить не разрешается.
Модальные глаголы имеют следующие сокращенные отрицательные формы:  can't,  mayn't,  couldn't,   mightn't,  needn't,  mustn't

ЗНАЧЕНИЕ И УПОТРЕБЛЕНИЕ МОДАЛЬНЫХ ГЛАГОЛОВ
Can
§235. Глагол can имеет значение обладать физической или умственной способностью, умением выполнить действие, выраженное инфинитивом глагола, с которым can сочетается.
Глагол саn в сочетании с Indefinite Infinitive Active переводится на русский язык словом может, в сочетании с Indefinite Infinitive Passive глагол can переводится словом можно с последующим инфинитивом:
The burden will fall on me but I can carry it  --  (Вся) тяжесть падет на меня, но я могу вынести ее.
When a body сап do work it is said to possess energy -- Когда тело может производить работу, говорят, что оно обладает энергией.
How can the motion be explained? -- Как можно объяснить движение? (Как может быть объяснено движение?)
Глагол can в отрицательной форме с последующим Indefinite Infinitive Passive обычно переводится на русский язык словом нельзя:
It cannot be done. Это нельзя сделать. (Это не может быть сделано.)

Примечание. Сочетание cannot but плюс Indefinite Infinitive переводится нельзя не, не могу не (не может не и т. д.):
I cannot but agree with you. Нельзя не согласиться с вами. (Я не могу не согласиться с вами.)
One cannot but admit ... --  Нельзя не признать ..

§236. Глагол can (could) в сочетании с глаголами, обозначающими чувства и восприятия (to see, to hear, to feel, to smell, to taste и т. д.), на русский язык не переводится.
В этом употреблении глагол can придает оттенок усилия в выполнении действия, выраженного глаголами, обозначающими чувства и восприятия:
Look over there, can you see that house in the distance? -- Посмотрите туда. Видите вы этот дом вдали?
Can you hear that strange noise?  -- Вы слышите этот странный шум?
§237. В значении глагола can, а также взамен его недостающих форм употребляется сочетание to be able быть в состоянии с последующим инфинитивом с частицей to:

If we weigh the lamp with the alcohol in it before and after the experiment we shall be able to determine the amount of alcohol burned -- Если мы взвесим лампу,   наполненную спиртом, до, и после опыта, мы сможем (будем в состоянии) определить количество сгоревшего спирта.
May
§238. Глагол may имеет следующие значения:
1) Разрешение:
You may use dictionaries. -- Вы можете (вам разрешается) пользоваться словарями.
May I ask you a question? -- Можно (разрешите) задать вопрос?

В этом значении взамен глагола may (might) и взамен недостающих форм глагола may употребляется сочетание to be allowed с последующим инфинитивом с частицей to:
Не has been allowed to stay  here -- Ему разрешили остаться здесь.
Форма прошедшего времени от глагола may—might - употребляется в значении разрешения только в косвенной речи. Во всех других случаях в этом значении в прошедшем времени употребляется сочетание to be allowed.
В этом употреблении глагол can придает оттенок усилия в выполнении действия, выраженного глаголами, обозначающими чувства и восприятия:
Примечание. В ответах на вопрос May I . . .? (Можно мне ...?) русскому слову ложно соответствует you may, а русскому слову нельзя соответствует mustn't:
May I come in? -- Можно войти?
Yes, you may. -- Да, можно.
No, you must not. Нет, нельзя.
2) Возможность:
The answer may give the key to the whole problem. -- Ответ (на этот вопрос) может дать ключ ко всей проблеме.
A body may be divided into separate tiny particles -- Тело может быть разделено (можно разделить) на отдельные мельчайшие частицы.
3) Предположение, сомнение, неуверенность со стороны говорящего в возможности действия, выраженного последующим инфинитивом. May (might) в сочетании с Indefinite Infinitive употребляется в отношении настоящего и будущего времени; may (might) в сочетании с Perfect Infinitive употребляется в отношении прошедшего времени.
Разница в значении между may и might в данном употреблении состоит в том, что might выражает более сильную степень сомнения, неуверенности со стороны говорящего, чем may:

Не may (might) come today or tomorrow. -- Он, может быть, приедет сегодня или завтра.
So you say he may have been one of those two passengers? --  Итак, вы говорите, что он, может быть, был одним из тех двух пассажиров?
4) Выражение упрека, замечания. В этом значении употребляется только глагол might. Might в сочетании с Indefinite Infinitive относится к настоящему, прошедшему и будущему времени; в сочетании с Perfect Infinitive might выражает упрек, сожаление о невыполненном действии и относится только к прошедшему времени:

You might do it yourself. -- Вы могли бы сделать это сами.
You might have told me about it long ago.-- Вы могли бы давно сказать мне об этом.

§239. Глагол may (might) в сочетании с инфинитивом употребляется в придаточных предложениях цели после союзов that, so that, in order that для того чтобы, чтобы (см. §202).
Jerry has told him to meet him next morning so that they may work together. -- Джерри велел ему встретить его на следующий день утром, для того чтобы вместе работать (== чтобы они могли вместе работать).
Must
§240. Глагол must выражает необходимость, моральную обязанность и соответствует в русском языке словам должен, нужно, надо.
I must hurry, I must warn him of the danger -- Я должен торопиться, я должен предупредить его об опасности.
As soon as the shell is shot from the gun it must overcome the resistance of the air. -- Как только снаряд выпущен из орудия, он должен преодолеть сопротивление воздуха.

Must употребляется в отношении настоящего и будущего времени. В отношении прошедшего времени глагол must употребляется только в косвенной речи:
Не decided he must speak to Doctor Page himself -- Он решил, что должен поговорить с самим доктором Пейджем.

Наряду с глаголом must и взамен его недостающих форм употребляется глагол to have с последующим инфинитивом с частицей to (см. §212).
Примечание. В ответах на вопрос, содержащий глагол must, в утвердительном ответе употребляется must, в отрицательном - needn't:
Must I go there? Yes, you must. No, you needn't. Нужно мне идти туда? Да, нужно. Нет, не нужно.
Mustn't означает нельзя и употребляется в отрицательном ответе на вопрос May I ...? Можно? (см. примечание к §238).
§241. Глагол must может иметь значение вероятности, возможности действия. В этом значении глагол must переводится на русский язык должно быть, вероятно. В сочетании с Perfect Infinitive глагол must обычно употребляется в указанном значении в отношении действия, которое относится к прошлому.

Wait a little, the rain must stop soon. -- Подождите немного, дождь, вероятно, скоро перестанет.
It occurred to Bert that he must have said the wrong thing. -- Берту пришло на ум, что он, должно быть, сказал не то, что нужно.
Ought
§242. Глагол ought в сочетании с Indefinite Infinitive выражает моральный долг, желательность действия, относящегося к настоящему и будущему времени. На русский язык ought переводится следовало бы, следует, должен.
Инфинитив после глагола ought употребляется с частицей to:
You ought to do it at once. Вам следует (следовало бы, вы должны) сделать это сейчас же.
His brother has measles. He ought to be isolated. -- У его брата корь. Его следует изолировать.

Глагол ought в сочетании с Perfect Infinitive употребляется в отношении прошедшего времени и указывает на то, что действие не было выполнено:
You ought to have done it at once --  Вам следовало бы сделать это сразу же (но вы не сделали).

§243. Глагол ought может выражать вероятность, предположение, возможность действия, обозначенного последующим инфинитивом, и в этом случае переводится на русский язык словами должно быть или должен. В данном значении глагол ought в сочетании с Perfect Infinitive указывает на то, что действие относится к прошлому.
The weather ought to be fine tomorrow -- Завтра, должно быть, будет хорошая погода.
The train ought to have left. -- Поезд, должно быть, уже ушел.
Need
§244. Глагол need в качестве модального глагола в сочетании с Indefinite Infinitive выражает необходимость совершения действия в отношении настоящего и будущего времени. Need употребляется в вопросительных и отрицательных предложениях, а также в утвердительных предложениях, содержащих такие наречия с отрицательным значением, как hardly, scarcely и др.:

Need you go there so soon? -- Нужно ли вам (должны ли вы) ехать туда так скоро?
You need hardly remind me of it. -- Вам едва ли надо напоминать мне об этом.
I need not tell you how important that is.  -- Мне не нужно говорить вам,  как это важно.

Глагол needn't в сочетании с Perfect Infinitive употребляется в отношении прошедшего времени и означает, что лицу, о котором идет речь, не было необходимости совершать действие:

You needn't have done it. --  Вам не нужно было этого делать.
Примечание.  Глагол need в качестве самостоятельного глагола имеет значение нуждаться, требоваться. В этом значении need имеет обычные формы спряжения:

Here is the book you needed so much.  --  Вот книга, которая была вам  так необходима.

Can

Must
Немає коментарів:

Дописати коментар